e-Salary | สพป.พิจิตร เขต 2

ใบรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง/บำนาญ สพป.พิจิตร เขต 2

ระบบออกใบรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบำนาญ สพป.พิจิตร เขต 2 ออนไลน์
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1239 1727